Quy định mới về phân cấp công trình xây dựng

Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, nguyên tắc xác định cấp của công trình xây dựng được xác định theo các tiêu chí sau:

  • Mức độ quan trọng, quy mô công suất: Áp dụng cho từng công trình độc lập hoặc một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo các loại công trình (Phụ lục I Thông tư 06/2021/TT-BXD).
  • Quy mô kết cấu: Áp dụng cho từng công trình độc lập thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo các loại kết cấu (Phụ lục II Thông tư 06/2021/TT-BXD).
  • Cấp công trình của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định theo Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư 06/2021/TT-BXD. Trường hợp công trình độc lập không quy định trong Phụ lục I Thông tư 06/2021/TT-BXD thì cấp công trình được xác định theo quy định tại Phụ lục II Thông tư 06/2021/TT-BXD và ngược lại.
  • Cấp công trình của một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục được xác định như sau: Trường hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục có quy định trong Phụ lục I Thông tư 06/2021/TT-BXD thì cấp công trình được xác định theo Phụ lục I Thông tư 06/2021/TT-BXD; Trường hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục không quy định trong Phụ lục I Thông tư 06/2021/TT-BXD thì cấp công trình được xác định theo cấp của công trình chính (thuộc tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ) có cấp cao nhất.
  • Cấp công trình của công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp xác định như sau: Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình thì cấp công trình của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác định theo quy định tại Điều 2 Thông tư 06/2021/TT-BXD. Trường hợp khác với quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 Thông tư 06/2021/TT-BXD thì cấp công trình của công trình trước và sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không thay đổi.

Quy định chuyển tiếp:

  • Cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày 15/8/2021 được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Trường hợp công trình có điều chỉnh thiết kế xây dựng sau ngày 15/8/2021: Trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình thì xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình thì xác định theo Thông tư 06/2021/TT-BXD.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 và thay thế Thông tư 03/2016/TT-BXD, Thông tư 07/2019/TT-BXD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *